Svetainės naudojimo sąlygos ir prekių  pirkimo - pardavimo taisyklės.

1. Bendrosios nuostatos 

     Svetainės atejolaikas.lt (toliau – "Svetainė") savininkas ir valdytojas - UAB „KOLIZ LAIKRODŽIAI“ (toliau, priklausomai nuo konteksto – „Atejolaikas.lt“ / „Mes“ / „Mus“ / „Mums“ / „Mumis“), buveinės adresas: Vytenio g.22, LT-03229 Vilnius, juridinio asmens kodas 124553590, PVM mokėtojo kodas LT245535917, El.paštas: info@atejolaikas.lt
     Šios sąlygos ir taisyklės (toliau „Taisyklės“) reguliuoja teisinius santykius tarp Atejolaikas.lt  ir Svetainės vartotojų (toliau, priklausomai nuo konteksto – „Klientas“ / „Jus“ / „Jūsų“ / „Jums“), taip pat turi informaciją, privalomą pateikti Klientui, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
     Naudodamiesi Svetainės paslaugomis Jus patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
     Mūsų Klientui suteikiama galimybę naudotis Svetainės prekių katalogu bei kitomis paslaugomis ir apsipirkti internetinėje parduotuvėje.
     Pirkti Svetainėje turi teisę šie asmenys: veiksnūs fiziniai asmenys (t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka); nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
     Klientas gali pirkti prekes Svetainės internetinėje parduotuvėje trimis būdais:
- užsiregistruodamas Svetainėje (sukurdamas paskyrą);
- prisijungus prie esamos paskyros;
- nesiregistruodamas Svetainėje (svečio užsakymas).
     Autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso Atejolaikas.lt arba Atejolaikas.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
Atejolaikas.lt draudžia kopijuoti iš Svetainės kainas, aprašymus, atlikti didelį kiekį užklausų iš to pačio IP adreso, kenkiant svetainės stabilumui.
     Atejolaikas.lt turi teisę panaikinti Kliento registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis Svetaine, jeigu Klientas naudojasi Svetaine, pažeisdamas šias Taisykles, bando bet kokiu būdu pakenkti Svetainės darbui, duomenų saugumui.
     Atejolaikas.lt pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos, todėl Klientui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
     Jei po Taisyklių pakeitimo Jus ir toliau naudojatės Svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jus sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
     Atejolaikas.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Klientui.
     Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

 

2. Privatumo politika

     Mes gerbiame ir saugome Jūsų privatumą. Klientų duomenų rinkimas, apdorojimas (saugojimas, redagavimas, siuntimas, blokavimas ir ištrynimas) ir naudojimas remiasi šia privatumo politika ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
Svetainės savininkas UAB „Koliz laikrodžiai“ yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (identifikacijos numeris P6669).... Daugiau...

 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Perkant prekes Svetainėje sutartis tarp Kliento ir Atejolaikas.lt laikoma sudaryta nuo momento, kai Jus, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikiate visą reikalingą informaciją, pažymite varnele, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis Pirkimo Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis, ir paspaudžiate nuorodą „Patvirtinti“ užsakymą.
3.2. Užsakymo metu Kliento pateikti duomenys yra saugomi Mūsų duomenų bazėje.
3.3. Atejolaikas.lt kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia Klientui sąskaitą.

 

4. Kliento teisės

     Klientas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš Svetainės kataloguose pateikiamų prekių vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
     Klientas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Mums apie tai raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Prieš grąžinant prekes, elektroniniu paštu turi būti išsiųstas pranešimas Mums (info@atejolaikas.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį.
     Numatyta Kliento teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ bei  2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“.
     Pinigai grąžinami per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, kai Mes gauname prekę.
     Šia teise Klientas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais (LR Civilinio kodekso 6.367 str. 7. p.)), taip pat jei ji nebuvo naudojama.

 

5. Kliento pareigos

     Klientas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
     Jei Klientas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Klientas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
     Klientas Svetainės  registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Kliento asmens duomenys ir Atejolaikas.lt apie tai nebus informuotas, Klientas prisiims visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
     Jus atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine.
Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis Svetainės paslaugomis keliais vardais.
     Jus įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jus prarandate prisijungimo duomenis, Jus privalote nedelsiant informuoti Mus el.paštu info@atejolaikas.lt. Mes  neatsakome už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Atejolaikas.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus Svetainėje atliko Klientas.
     Atejolaikas.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Kliento bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami Svetainės paslaugomis.

 

6. Atejolaikas.lt teisės

     Atejolaikas.lt turi teisę panaikinti Kliento registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis Svetaine, jeigu Klientas naudojasi Svetaine, pažeisdamas šias Taisykles, bando bet kokiu būdu pakenkti Svetainės darbui, duomenų saugumui.
     Atejolaikas.lt turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Kliento, laikinai sustabdyti ar iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Klientui.
     Atejolaikas.lt turi teisę iš anksto nepranešęs Klientui nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį (anuliuoti užsakymą), jei Klientas nesilaiko prekių apmokėjimo tvarkos bei kitų šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų.

 

Chr

7. Atejolaikas.lt pareigos

     Atejolaikas.lt įsipareigoja Klientui sudaryti galimybę naudotis Svetainės paslaugomis ir užsakyti bet kurias jame parduodamas prekes bei pristatyti jas Kliento nurodytu adresu prekių pristatymo sąlygose nurodytais terminais.
     Mes, dėl svarbių aplinkybių negalėdami pristatyti užsakytos prekės, įsipareigojame pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Atejolaikas.lt įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
     Mes įsipareigojame gerbti Kliento privatumo teisę, saugoti Kliento asmeninius duomenis ir laikytis Privatumo Politikos nuostatų.

 

8. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

     Klientas apsilankęs Svetainėje pasirenka prekę (es) iš Svetainės kataloguose pateikiamų prekių. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas (krepšelis).
     Suformavus prekių užsakymą, Jus turite pateikti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, el. paštą, telefoną, asmeninį adresą ir adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą.
     Duomenys gali būti patekti sekančiais būdais:
- užsiregistruodamas Svetainėje (sukurdamas paskyrą);
- prisijungus prie esamos paskyros;
- nesiregistruodamas Svetainėje (svečio užsakymas).
     Jus turite pasirinkti vieną iš Svetainėje galimų pristatymo būdų. Pasirenkant pristatymo būdą, Jus kartu patvirtinate, jog pasirinktu arba nustatytu laiku sutinkate būti užsakyme nurodytu adresu arba bus Jūsų atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.
     Jus turite pasirinkti vieną iš Svetainėje galimų atsiskaitymo būdų, bei patvirtinti užsakymą (pažymėti varnele, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis Pirkimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, ir paspausti nuorodas „Tęsti“ bei „Patvirtinti“).
     Jus turite galimybę iki galutinio sutarties (užsakymo) patvirtinimo, pastebėjus klaidas ar netikslumus pateiktuose asmens duomenyse, jas ištaisyti. Tam reikia paspausti atitinkamo Užsakymo formavimo žingsnio nuorodą „Redaguoti“. Registruoti Klientai taip pat gali keisti duomenis, redaguojant savo Paskyrą.  
     Klientui pateikus užsakymą, Svetainė automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą.
     Užsakymas bus pradėtas vykdyti, gavus Kliento apmokėjimą, išskyrus atvejus, kai pasirinktas apmokėjimo būdas: grynais pristatymo metu. Jei užsakymas neapmokamas per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
     Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir sutinka su Svetainės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

 

9. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

9.1. Svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos prekių kainos yra galutinės, t.y. jose jau įskaičiuotas įstatymu numatytas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
9.2. Atejolaikas.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti informaciją, kainas ir nuolaidas be išankstinio pranešimo.
9.3. Už prekes Klientas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
9.3.1.Per tarptautinę atsiskaitymo sistemą PAYSERA / mokejimai.lt, leidžiančią atsiskaityti:
- Lietuvos e-bankininkyste („Swedbank“, SEB, „Citadele“ bankas, „DnB“, „Nordea Bank Lietuva“, „Danske“ bankas, Ūkio bankas, Šiaulių bankas),
- EU e-bankininkyste (Latvijos, Estijos),
- kitais mokėjimo būdais (Maxima kasose Lietuvoje, Latvijoje, kioskuose "Lietuvos spauda" bei "Rkiosk"),
Daugiau informacijos Paysera.lt svetainėje.
9.3.2. Atsiskaitant banko pavedimu – (išankstinis apmokėjimas) – kai Klientas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į UAB „Koliz Laikrodžiai“ banko sąskaitą;
9.3.3. Per PayPal sistemą. Kliento asmeninis bei prekių pristatymo adresai turi sutapti;
9.3.4. Grynaisiais pinigais – už prekes sumokama kurjeriui pristatymo metu (iki 1000 Eurų) arba atsiimant prekes parduotuvėse/ofise – tik Lietuvoje.
     Atsiskaitant 9.3.1. – 9.3.3. punktuose aptartais būdais prekių siuntinys bus formuojamas gavus apmokėjimą.

 

10. Prekių pristatymas

10.1. Užsakydami prekes svetainėje Atejolaikas.lt, Jūs turite pasirinkti prekių pristatymo būdą ir įsipareigojate pateikti tikslius asmeninį bei prekių pristatymo adresus, kurie gali sutapti. Atsiskaitant PayPal Kliento asmeninis bei prekių pristatymo adresai turi sutapti.
10.2. Tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą Jūs matysite prieš patvirtindami užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebegalės būti keičiamas.
10.3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Atejolaikas.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
10.4. Prekių pristatymo būdai Lietuvoje:
10.4.1. Prekes pristato kurjerių tarnyba DPD ar Venipak.
Pristatymas: nemokamas (kai užsakymo suma neviršija 50 Eur, - 2,5 Eur).
Pristatymo laikas: 1-3 darbo dienos. Kurjeris suderins su Jumis pristatymo laiką. Jeigu Jūs pasirinkote mokėjimo būdą - grynais pristatymo metu (tik užsakymams iki 1000 Eurų), kurjeriui turėsite sumokėti tikslią pinigų sumą (be grąžos).
10.4.2. Prekių atsiėmimas parduotuvėje/biure.
Pristatymas: nemokamas. Pristatymo laikas: 2-3 darbo dienos.
10.5. Pristatymas į užsienį (EU).
Pristatymo mokestis į EU šalis priklauso nuo prekės svorio, kainos ir pristatymo adreso. Jūs galite sužinoti pristatymo mokestį krepšelio puslapyje prieš apmokant, pasirinkus savo šalį bei regioną. Pristatymo terminas paprastai būna 6-10 darbo dienų. Jūsų užsakymas bus išsiųstas pagal Jūsų adresą registruota siunta per Tarptautinę Pašto Tarnybą. Priimant prekes reikalingas parašas. Kai tik mes gausime Jūsų apmokėjimą, Jums bus išsiųstas el. laiškas apie prekės išsiuntimą. Kai užsakymas atvyks į Jūsų šalį jam bus taikomos standartinės vietinio pašto procedūros.
    Atejolaikas.lt atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
     Gavęs prekes Klientas privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą.
     Klientui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra.
     Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Klientas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.
     Klientui neatlikus šių veiksmų, Atejolaikas.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
     Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Atejolaikas.lt neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Kliento naudojamo monitoriaus ypatybių.

 

11. Prekių kokybės garantija

     Visiems laikrodžiams suteikiama dvejų metų garantija, skaičiuojant nuo pardavimo dienos. Garantiniu laikotarpiu šalinami gedimai, kurie galėjo atsirasti dėl gamyklinio broko ar nekokybiškų medžiagų panaudojimo.
     Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
     Atejolaikas.lt neatsako už tai, kad Svetainėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatybių.
     Prekei, sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.
     Platesnė informacija apie garantinio remonto sąlygas, garantines dirbtuves, bet papildoma informacija apie taisyklingą laikrodžio naudojimą pateikiama skyriuje Garantinės sąlygos”.

 

12. Prekių grąžinimas

12.1. Tinkamos kokybės prekių grąžinimui ir keitimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintos „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės“.
Prekes, pirktus svetainėje galima grąžinti per 7 d.d. nuo prekės gavimo dienos, jei nepatinka forma, dydis, spalva ir t.t.
Prekės turi būti tokios pačios būklės, kaip buvo gautos. Prekes pristato ir pristatymo išlaidas apmoka pats Klientas, išskyrus tuos atvejus kai norima grąžinti netinkamos kokybės prekę. Dovanų kuponai nėra grąžinami. Už įsigytus dovanų kuponus pinigai nėra grąžinami.
12.2. Netinkamos kokybės prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintos “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės”.
Atejolaikas.lt įsipareigoja pakeisti, pašalintų trūkumus arba grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes, jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekės pirkimo metu, arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms.
12.3. Norėdamas grąžinti prekę apie prekės grąžinimą Klientas privalo raštu (elektroniniu paštu info@atejolaikas.lt) informuoti Atejolaikas.lt. Klientui atsiunčiama grąžinimo forma, kurią Jis privalo užpildyti. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną ir užpildytą grąžinimo formą.
Klientui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
12.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje gamintojo dėžutėje;
12.3.2. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos ir su tais pačiais dokumentais kaip buvo Kliento gauta;
12.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir su nesumažinta apyranke;
12.3.4. Prekė turi būti Kliento nesugadinta;
12.4. Punktuose 12.3.1. - 12.3.3. numatytos sąlygos netaikomos tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.
12.5. Jei prekė grąžinama dėl to, kad ji neatitinka kokybės reikalavimų, Klientas savo pasirinkimu gali reikalauti:
12.5.1. Kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Kliento kaltės;
12.5.2. Kad Atejolaikas.lt per protingą terminą neatlygintinai pašalintų prekės trūkumus;
12.5.3. Grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.
12.5.4. Klientas gali pasirinkti tik vieną iš 12.5.1 – 12.5.3 punktuose numatytų būdų. Savo pasirinkimą Klientas privalo pareikšti grąžindamas prekę.
     Atejolaikas.lt įsipareigoja pakeisti, pašalinti trūkumus arba grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekės pirkimo metu, arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms.
Jei Klientui pasirinkus 12.5.1 – 12.5.3 punktuose numatytą būdą Atejolaikas.lt neturi galimybės jo įgyvendinti, Atejolaikas.lt siūlo alternatyvų 12.5.1 – 12.5.3 punktuose numatytą būdą.
12.6. Prekių grąžinimas vykdomas Atejolaikas.lt nustatytu būdu.
12.7. Klientas, grąžindamas prekę, turi nurodyti gavėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Atejolaikas.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą taip pat jeigu buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
12.8. Atejolaikas.lt turi teisę atsisakyti priimti Kliento grąžinamas prekes jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.
12.9. Jei prekės grąžinamos dėl to kad Klientas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties 12.2 punkte numatyta tvarka, Atejolaikas.lt suteikia nemokamą galimybę grąžinti prekes.
Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 12.1 punkte numatyta teise, Klientui tenka prekių grąžinimo išlaidos.
12.10. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į Kliento banko sąskaitą.
Piginai už grąžintas prekes grąžinami per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, kai prekę gavo Atejolaikas.lt.
Atejolaikas.lt neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo jeigu Klientas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

 

13. Atsakomybė

13.1. Klientas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų asmens duomenų teisingumą.
Atejolaikas.lt neatsako už padarinius, atsiradusius dėl registracijos formoje pateiktų netikslių duomenų ir įgyja teisę reikalauti iš Kliento patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Klientas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine. 
13.3. Klientas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir už jų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei prisijungimui prie Svetainės registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Klientu.
13.4. Jei Svetainėje yra nuorodos į kitus tinklapius, Atejolaikas.lt nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
13.6. Atejolaikas.lt  neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

14. Atejolaikas.lt taikomos rinkodaros priemonės

     Atejolaikas.lt savo nuožiūra gali skelbti Svetainėje įvairias akcijas.
     Atejolaikas.lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų sąlygas arba iš viso jas atšaukti. Bet kokie akcijų sąlygų  tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo pakeitimų paskelbimo momento.
     Taikomos nuolaidos nesumuojamos.

 

15. Apsikeitimas informacija

15.1. Atejolaikas.lt komunikuoja su Klientu naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
15.2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia Svetainės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
15.3. Klientas skundus adresuoja UAB „KOLIZ LAIKRODŽIAI“ direktoriui ir siunčia elektroniniu paštu info@atejolaikas.lt.

 

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
16.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Atejolaikas.lt buveinės vietą.

 

     Ši Taisyklių ir Sąlygų versija įsigalioja nuo 2014 m. liepos mėn.

     Originali lietuviška šių Taisyklių ir Sąlygų versija gali būti išversta į kitas kalbas. Išverstas tekstas nėra oficialioji versija. Jei kiltų nesutarimų dėl šių Taisyklių ir Sąlygų turinio ar jų interpretavimo, arba neatitikimų tarp lietuviškos versijos ir vertimo į bet kurią kalbą, lietuviška versija bus laikoma galiojančia, neginčijama ir galutine. Lietuvišką versiją galite rasti mūsų Svetainėje (pasirinkite svetainės rodymą lietuviu kalbą) arba mes galime jums ją atsiųsti, gavę jūsų raštišką prašymą.

     Akivaizdžios klaidos (t.t. spausdinimo klaidos) negalioja.